ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.  “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου”

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματική Καινοτομία 2014-2020» με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2019 και λήξη τον Ιούλιο του 2021. Στόχος του έργου ήταν η επικαιροποίηση ή/και ο επαναπροσδιορισμός του επαγγελματικού προφίλ των εργαζομένων που θα συμμετείχαν στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης με προοπτική ενίσχυση της κινητικότητάς τους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν δυναμισμό. Υλοποιήθηκαν:

0
ώρες κατάρτισης
0
ωφελούμενοι
0
πιστοποιήσεις

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης υλοποιήθηκαν τα εξής θεματικά αντικείμενα:

  • Σχεδιασμός και Παραγωγή Συμβατικού και Ψηφιακού Βιβλίου

  • Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

  • Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα Προώθησης και Πώλησης με εντατική χρήση των Social Media

Το σύνολο των ωφελουμένων που συμμετείχαν στα προγράμματα ανά ειδικότητα είναι:

Σχεδιασμός και Παραγωγή Συμβατικού και Ψηφιακού Βιβλίου 8%
Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα στην Προώθηση και Πώληση με εκταταμένη χρήση των Social Media 35%
Logistics και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών 57%

Οι ωφελούμενοι πιστοποίησαν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και μαθησιακά αποτελέσματα με συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργήθηκαν από την TUV HELLAS, η οποία είναι επίσημα διαπιστευμένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Τα πρότυπα πιστοποίησης είναι τα ακόλουθα:

  • Ειδικός Σχεδίασης – Παραγωγής Βιβλίου

  • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  • Ειδικός σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου

94% επιτυχία