Σκοπός της INTEGRATION KEK Α.Ε είναι o Σχεδιασμός και η Παροχή Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε ενήλικες, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προσόντων τους και την ανάπτυξη ευκαιριών για απασχόληση, εξειδίκευση και σταδιοδρομία.

Με την πεποίθηση ότι η βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων, αλλά και με συνείδηση ότι η ευημερία οργανισμών και επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η INTEGRATION ΚΕΚ Α.Ε
αναπτύσσει εκπαιδευτικά συστήματα, μεθοδολογίες και προϊόντα ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων. Προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα για τη Διαχείριση της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος η Διοίκηση της INTEGRATION KEK A.E. αναλαμβάνει τη δέσμευση:

 • Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Να αναπτύσσει ευέλικτα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες, ενσωματώνοντας
  και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.
 • Να θέτει, να τεκμηριώνει και να ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς για την ποιότητα, οι
  οποίοι παρακολουθούνται κατά την ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης.
 • Να μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από όλο το προσωπικό έτσι
  ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του ΣΔΠ.
 • Να αναπτύσσει και να διατηρεί άριστη υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό.
 • Να ικανοποιεί τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.